Finn reisen din
Voksne
- +
Barn
- +
Top-desktop_USA.jpg

Reisevilkår

Betingelsene regulerer avtaleforholdet mellom Check Point Travel Rejser Aps (heretter kalt Check Point Travel) og kunden som kjøper en pakkereise. Avtalen inngås og gjennomføres i overensstemmelse med Pakkereiseloven (LOV-2018-06-15-32 om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer)

1. Generelle opplysninger

Check Point Travel ApS
Hovedgaden 54, 2.th.
8220 Brabrand, Danmark
Telefon 0045 86137744
E-post: kundeservice@checkpointtravel.no
Org.nr: 33 24 88 49
Etablert: 1996
Medlem av Reisegarantifondet

2. Avtaleinngåelse

2.1 Inngåelsen

En avtale mellom kunden og Check Point Travel om kjøp av en pakkereise, er inngått og bindende for begge parter, når Check Point Travel rettidig har mottatt depositum for reisen.

Check Point Travel sender et skriftlig tilbud til kunden, sammen med de generelle reisebetingelsene. Hvis kunden aksepterer tilbudet innen fristen som er angitt i tilbudet, mottar kunden den endelige bekreftelsen fra Check Point Travel med angivelse av frist for innbetaling av depositum og restbeløp. Rettidig innbetaling av depositumet betraktes som skriftlig aksept av det reisearrangementet som er beskrevet i bekreftelsen, i tillegg til de generelle reisebetingelsene. Hvis kunden ikke aksepterer tilbudet innen fristen eller ikke innbetaler depositumet rettidig, er Check Point Travel ikke lenger bundet av tilbudet.  

Ved bestilling av en reise på Check Point Travels hjemmeside, kan det i noen tilfeller gå to til tre arbeidsdager før kunden mottar den endelige bekreftelsen. Dette vil alltid framgå av kundens online-bestilling. Hvis våre leverandører mot formodning ikke er i stand til å levere arrangementet som avtalt, forbeholder Check Point Travel seg rett til å trekke seg fra avtalen og tilby kunden et alternativ. Hvis kunden takker nei til alternativet som tilbys, vil eventuelle gjennomførte betalinger bli refundert.

Kunden bes være oppmerksom på at noen reiser kan ha spesielle betalingsvilkår og strengere avbestillingsvilkår. Hvis det er tale om skjerpede betalings- og avbestillingsvilkår, vil det alltid framgå av den tilsendte bekreftelsen/fakturaen.

2.2 Kontroll av reisedokumenter

Check Point Travel sender, uten unødige forsinkelser, den endelige bekreftelsen med relevante reisedokumenter til kunden på den post- eller epost-adressen som kunden har brukt i forbindelse med inngåelse av avtalen. Kunden har plikt til å gjennomgå de tilsendte reisedokumentene når de mottas og straks reagere overfor Check Point Travel, hvis opplysningene og arrangementet ikke er i overensstemmelse med det som er avtalt. Hvis kunden ikke mottar reisedokumentene senest 7 dager etter inngåelse av avtalen, skal kunden straks kontakte reisebyrået. Hvis kunden har oppgitt en epost-adresse, skal kunden først sjekke søppelpost-mappen.

3. Pris og betaling

3.1 Pris

Reisens pris omfatter samtlige ytelser som er nevnt i programmet eller i avtalen, i tillegg til alle obligatoriske skatter og avgifter. På destinasjonene kan det forekomme innkrevinger av lokale gebyrer, inngangsbilletter og avgifter som det ikke er mulig å innkreve ved inngåelsen av avtalen, siden disse betalingene relaterer seg direkte til lokale regler eller til ytelser som er i tillegg til det som framgår av avtalen. Vær oppmerksom på at det legges til et gebyr for administrasjon og konkursdekning på alle reiser på NOK 260 pr. person, i henhold til Reisegarantifondet.

Misligholder kunden sin del av avtalen når det gjelder betaling, har Check Point Travel rett til å annullere avtalen. I slike tilfeller har Check Point Travel rett til betaling av det beløpet kunden ville ha mistet etter reglene i avsnitt 7, hvis kunden har avbestilt reisen på dagen for den manglende betalingen.

Den samlede prisen for reisen framgår av kundens faktura. Hvis det skjer endringer i den konkrete reisen eller i forutsetningene for denne, som følge av forhold eller ønsker hos kunden, vil det kunne medføre at prisen endres, og ytterligere betaling vil kunne bli oppkrevet.

3.2 Betaling

Reisen kan betales med kredittkort på Check Point Travels hjemmeside: http://www.checkpointtravel.no/betaling/

Det er også mulig å betale ved bankoverføring til Sparekassen Kronjylland, IBAN-kontonummer DK3761810014004580

Ved innbetaling skal fakturanummer og navn oppgis. Vær oppmerksom på at det ved betaling via nettbank kan gå opp til 2 hverdager for betalingen mottas hos Check Point Travel.

Noen reiser kan ha spesielle betalingsvilkår og strengere avbestillingsvilkår. Hvis det er snakk om skjerpede betalings- og avbestillingsvilkår, vil det alltid framgå av den tilsendte bekreftelsen/fakturaen.

3.3 Depositum og restbetaling

Depositumet svarer i utgangspunktet til prisen for flybillettene. I enkelte tilfeller kan depositumet være høyere, hvis det for eksempel inngår hotellopphold, billeie eller andre arrangementer i reisen, som ikke kan refunderes. Depositum refunderes ikke ved senere avbestilling.

Restbetalingen skal være innbetalt senest 75 dager før avreisedagen, hvis ikke annet er nevnt. Billetter og øvrige relevante reisedokumenter vil bli sendt på e-post, slik at kunden har dem i hende senest 10-14 dager før avreise, med mindre noe annet er avtalt.

4. Avbestillings- og reiseforsikring

Check Point Travel anbefaler på det sterkeste at kunden tegner en reiseforsikring før reisen starter. Hvis kunden ikke allerede har en avbestillings- og reiseforsikring hos sitt private forsikringsselskap, anbefaler Check Point Travel at forsikringene tegnes hos Europeiske Reiseforsikring

Det er viktig at man som kunde velger den forsikringen som gir den beste dekning i forhold til det valgte reisemålet, reisens pris og antall reisedeltagere. Har man som kunde planer om å reise flere ganger i løpet av et år, kan det ofte lønne seg å velge en årsforsikring.

Vær oppmerksom på at avbestillingsforsikringen skal senest kjøpes samtidig med at depositumet for den reisen som skal omfattes av forsikringen, betales. Dette skyldes at forsikringen dekker deg i perioden opp til avreise.

Check Point Travel selger ikke reiseforsikringer og mottar derfor heller ikke provisjon for salg av disse.

På reiser til Cuba er en reiseforsikring et krav. De cubanske myndighetene krever at man har et godkjent forsikringsbevis ved innreise. Reiseforsikringen skal være gyldig under hele oppholdet på Cuba, og man skal kunne vise fram en engelsk kopi av forsikringspolisen hvis det forlanges. Dette dokumentet skal man som kunde, selv skaffe fra sitt forsikringsselskap før reisen.

5. Kundens generelle plikter

5.1 Pass, visum og helsemessige formaliteter (bl.a. vaksinasjoner)

Kunden skal være i besittelse av et gyldig pass med minimum seks måneders gyldighet etter reisens avslutning og de nødvendige dokumentene for at reisen kan gjennomføres, som visum og bevis for nødvendige vaksinasjoner. Check Point Travel opplyser kunden ved inngåelse av avtalen, om pass og visumkrav, i tillegg til øvrige nødvendige dokumenter og forhold for at reisen kan gjennomføres. Check Point Travel anbefaler at visum/innreisetillatelse til reisemålet anskaffes minimum 1 måned før avreise.

For visse land gjelder det spesielle regler for inn- og utreise. Hvis dette er tilfelle, vil det framgå av avtalen. Kunden kan kontakte Check Point Travel for ytterligere informasjon om disse reglene.

Har ikke kunden norsk pass eller har dobbelt statsborgerskap, skal kunden gjøre Check Point Travel oppmerksom på dette, slik at kunden kan få riktig rådgivning – for eksempel henvisning til relevante myndigheter.

Se i denne sammenhengen for eksempel Regjeringens hjemmeside – UDs Reiseinformasjon og fhi.no – Folkehelseinstituttets hjemmeside. 

5.2 Bevegelseshemmede personer

Check Point Travels reiser er i utgangspunktet ikke egnet for bevegelseshemmede. De fleste av reisene krever at kunden har en god mobilitet og en vanlig god helse. Hvis bevegelseshemmede skal delta på reisen, ber vi om at dette opplyses ved den første kontakten med Check Point Travel. I slike tilfeller er det ekstra viktig at kunden får en personlig rådgivning, før reisen bestilles og betales. For at Check Point Travel kan gi den best mulige rådgivningen, er det avgjørende at kunden gir alle nødvendige og relevante opplysninger om kundens behov.

5.3 Navn på reisedokumenter

Kunden er ansvarlig for at de navnene som står på reisedokumentene, er identiske med det fulle navn som står i kundens pass. Oppdager kunden uoverensstemmelser mellom reisedokumenter og pass, må kunden straks meddele dette til Check Point Travel, som vil forsøke å korrigere feilen. Er uoverensstemmelsen en feil fra kundens side, skal utgiftene forbundet med dette, betales av kunden. Hvis det ikke er mulig å få dokumentene endret, kan kunden ikke holde Check Point Travel ansvarlig.

5.4 Rettidig frammøte

I de tilfellene hvor den reisende ikke kan nå fram i tide til den bestilte reiseytelse, skal den reisende rette en henvendelse til den gjeldende leverandør og opplyse om det senere frammøte. Hvis den reisende ikke oppnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal den reisende kontakte reisearrangøren. Hvis den reisende ikke henvender seg til henholdsvis leverandøren og/eller reisearrangøren, vil reservasjonen bli annullert av leverandøren, og den reisende vil ikke kunne benytte reservasjonen eller få betalingen refundert.

Hvis det ikke møtes opp til første overnatting på hotell eller første dag ved leie av bil, og det ikke gis beskjed om dette, risikerer man som kunde, at hele arrangementet annulleres. Ved endring av reiseplanen er det derfor viktig at kunden omgående kontakter hotellet, Check Point Travel eller Check Point Travels lokale representant (hvis navn framgår av de tilsendte reisedokumentene/voucher).

Hvis flybilletter er en del av pakkereisen, skal disse benyttes i riktig rekkefølge. Hvis kunden ikke bruker flybillettene i den riktige rekkefølgen, vil luftfartsselskapet annullere de resterende flystrekningene. Kunden kan derfor ikke bare bruke enkelte strekninger av en flyreise. Kunden kan for eksempel ikke bare benytte seg av en hjemreise.

Kunden skal ha avsluttet en eventuell check-in i overensstemmelse med tidspunktene i reiseplanen eller ved andre tydelig opplyste tidspunkter og steder for siste check-in på ut- og hjemreisen. Kunden er ansvarlig for å gjøre oppmerksom på seg selv i check in-køen, hvis kunden må forutse at man ikke kan nå å avslutte check-in innenfor de opplyste tidspunktene.

Kunden skal holde seg underrettet om hjemreisetidspunktet, ved å orientere seg i god tid før hjemreisen, om det har blitt foretatt eller annonsert endringer av det hjemreisetidspunktet som er opplyst i reisedokumentene. Meddelelse om slike endringer vil bli opplyst kunden individuelt eller ved oppslag på et på forhånd avtalt sted av enten Check Point Travel, deres lokale representanter eller underleverandører. Se flyselskapenes hjemmeside for den sist oppdaterte informasjonen.

Kunden skal løpende holde seg oppdatert om avgangssteder og -tider for de inkluderte transportmidlene. Dette kan for eksempel skje ved straks etter ankomst til en lufthavn, å holde øye med oversiktsskjermer og kontakte lufthavnpersonalet hvis det er tvil om hvilke terminaler eller gates flyet går fra. Terminal- og gate-endringer skjer ofte og er utenfor reisearrangørens kontroll. Kunden kan ikke gjøre krav gjeldende overfor Check Point Travel i slike situasjoner.

5.5 Ordensregler

Kunden skal rette seg etter de ordensreglene som gjelder for alle pakkereisens underleverandører som for eksempel hotell, lufthavner, transportmidler m.m. Kunden skal oppføre seg på en måte så de medreisende ikke føler seg forstyrret. I grove eller gjentatte tilfeller kan en upassende opptreden føre til at Check Point Travel eller deres lokale representanter, bortviser kunden fra videre deltagelse på reisen. I slike tilfeller er kunden ansvarlig for egen hjemtransport og utgifter som følger av dette. Ved bortvisning er kunden ikke berettiget til å motta noen form for tilbakebetaling av pakkereisens pris.

Check Point Travel er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighetsutøvelse som for eksempel - men ikke begrenset til - politiets inngrep/handling overfor kunden i forbindelse med kundens upassende oppførsel. Kunden er i slike situasjoner selv ansvarlig for de utgiftene som kunden eventuelt vil bli pålagt. Kunden kan heller ikke gjøre krav gjeldende overfor Check Point Travel og vil heller ikke være berettiget til tilbakebetaling av pakkereisens pris.

5.6 Manglende overholdelse

Overholder kunden ikke kravene til pass, visa, helsemessige formaliteter, opplysninger om riktig navn på reisedokumenter og gjennomgang av disse, reglene om frammøte til rett tid, og ordensreglene, kan kunden ikke gjøre krav gjeldende hverken mot Check Point Travel, formidleren eller underleverandøren til pakkereisen for de følgevirkninger, mangler, ubehag eller tap, som den manglende overholdelsen av kundens generelle plikter medfører.

6. Endringer av inngått avtale

6.1 Overdragelse av pakkereisen

Kunden kan overdra reisen til en annen person mot et gebyr på NOK 1.200. Meddelelsen om den ønskede overdragelse skal sendes til Check Point Travel på e-post senest 7 dager før reisens påbegynnelse. Meddelelse etter dette tidspunktet medfører at kunden mister retten til å overdra pakkereisen. 
Overdragelse kan bare skje hvis den personen som pakkereisen overdras til, oppfyller de gitte nødvendige betingelser og krav som reisebyrået, ved avtalens inngåelse, krever for at reisen kan gjennomføres, som for eksempel pass, visa og helsemessige krav. Kunden og den personen pakkereisen er overdratt til, hefter solidarisk for betaling av eventuelle restbeløp og omkostninger på grunn av overdragelsen.

Muligheten for å overdra pakkereisen kan imidlertid helt eller delvis begrenses av Check Point Travel, hvis overdragelse ikke er mulig på grunn av underleverandørenes vilkår. I den forbindelse gjør Check Point Travel oppmerksom på at de fleste flybilletter som inngår i våre pakkereiser, ikke kan endres eller refunderes, når de først er bestilt.

6.2 Kundens endringer av pakkereisen

Hvis kunden ønsker å foreta endringer i pakkereisen, skal Check Point Travel kontaktes hurtigst mulig. Hvis det er mulig for Check Point Travel å endre pakkereisen, skal kunden stå for de ekstrautgiftene som endringene medfører, i tillegg til et endringsgebyr på NOK 1.200 pr. person. Check Point Travel er imidlertid ikke forpliktet til å foreta endringer i pakkereisen. Hvis kunden ønsker å foreta endringer, og dette ikke er mulig, anses endringen som en avbestilling av pakkereisen, jf. avsnitt 7, og som en ny bestilling.

6.3 Check Point Travels endringer av reisen

6.3.1 Uvesentlige endringer

Reisearrangøren er før pakkereisens begynnelse berettiget til ansvarsfritt å foreta uvesentlige endringer i pakkereisen uten kundens samtykke. Kunden er forpliktet til å akseptere slike endringer, hvis reisearrangøren før pakkereisens begynnelse og uten unødig forsinkelse klart og tydelig opplyser kunden om de gjeldende endringene.

6.3.2 Andre endringer

Hvis Check Point Travel før pakkereisens begynnelse enten;
• foretar vesentlige endringer i pakkereisen,
• eller ikke kan levere bestemte ytelser som kunden har bedt om og som Check Point Travel har akseptert å levere,
• eller hever prisen på reisen med mer enn 8%,

har kunden følgende rettigheter:
• kunden kan oppheve avtalen og få refundert de beløpene som er innbetalt i henhold til reisen,
• eller hvis Check Point Travel tilbyr det, kan kunden delta på en erstatningsreise.

Check Point Travel er forpliktet til, uten unødig forsinkelse, å rette henvendelse til kunden og opplyse om de vesentlige endringene, og hvilken eventuell betydning de må ha for pakkereisens pris.

Check Point Travel fastsetter i sin henvendelse en rimelig frist for når kunden skal informere om sin beslutning, og opplyser dessuten om at konsekvensen av ikke å overholde denne fristen, innebærer at kunden ansees for å ha akseptert endringer omfattet av avsnitt 6.3.2.

Kunden kan i visse situasjoner ha rett til erstatning, hvis det er lidd et økonomisk tap som følge av vesentlige endringer som nevnt ovenfor, medmindre årsaken til dette beror på uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter.

6.3.3 Endring av flybilletter og plassreservasjon på fly

Hvis kunden har kjøpt en flybillett hvor ut- eller hjemreisen kan endres, skal endringen foretas før den angitte dato for henholdsvis ut- og hjemreise. Billetten kan bare endres innenfor den opprinnelige gyldighetsperioden (for eksempel kan en 3-måneders billett ikke endres utover de 3 måneders gyldighet). Det anbefales at ombookingen skjer i god tid, siden endringen er betinget av plass-situasjonen på den ønskede flyavgangen. Og det må beregnes en merpris, hvis det ikke er plass på den priskategorien som er kjøpt. I tillegg vil ombookingen medføre et endringsgebyr.

Check Point Travel tilbyr, i det omfanget det er mulig, å hjelpe med plassreservasjoner på de flyavgangene som er opplyst på billetten. Det understrekes at plassreservasjoner alltid er en forespørsel. Plassene er med andre ord ikke 100% garantert, siden flyselskapene har full råderett over allokeringen av plasser på deres respektive fly, og forbeholder seg retten til uten varsel å endre på plassreservasjonene på de enkelte bookingklassene (billettypene). Vær oppmerksom på at noen flyselskap først tillater plassreservasjon 24 timer før avreise, at det ikke er mulig med plassreservasjon på alle flystrekninger og at noen luftfartsselskap krever medlemskap av deres bonusprogram for å tillate plassreservasjoner.

7. Opphør av avtalen

7.1 Angrerett

Ved kjøp av pakkereiser gjelder ingen angrerett, jf. forbrukeravtalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, som unntar persontransport fra forbrukeravtalelovens anvendelsesområde.

7.2 Avbestilling av pakkereisen

7.2.1 Normale avbestillingsvilkår

Kunden kan avbestille pakkereisen før pakkereisens start etter disse standardiserte avbestillingsvilkårene: 
• Ved avbestilling av pakkereiser inntil 75 dager før avreise er det innbetalte depositumet tapt. 
• Ved avbestilling av pakkereiser 75 til 60 dager før avreise er 85% av reisens samlede pris tapt.
• Skjer avbestillingen senere enn 60 dager før avreisedagen er hele reisens beløp tapt.

Ved kjøp av bare flybilletter, betraktes det som avbestilling av hele flybilletten, hvis man ikke møter opp til flyavgangen. Reisens pris vil være tapt hvis hjemreisebilletten ikke kan benyttes. Flyskatt kan imidlertid refunderes mot fradrag av et ekspedisjonsgebyr på kr. 100,- pr. billett.

7.2.2 Avbestilling på grunn av krigshandlinger e.l. 

Kunden kan, uten å betale gebyr, avbestille en pakkereise før pakkereisens start, hvis det inntreffer uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter på reisedestinasjonen eller i dennes umiddelbare nærhet, som berører leveringen av pakkereisen vesentlig eller transporten av passasjerer til destinasjonen.

For at kunden kan avbestille uten å betale gebyr, skal de gjeldende uunngåelige og ekstraordinære omstendighetene ut fra en objektiv vurdering, gjøre det umulig å reise trygt til destinasjonen for eksempel på bakgrunn av veiledning eller uttalelser fra Utenriksdepartementet, helsemyndighetene mv. Se Regjeringens hjemmeside – UDs Reiseinformasjon og fhi.no.

Kunden har, ved gebyrfri avbestilling, rett til full refusjon av reisens pris, men har ikke rett til ytterligere kompensasjon fra Check Point Travel. Den gebyrfrie avbestillingsretten gjelder imidlertid ikke hvis kunden, ved inngåelse av avtalen, kjente eller burde kjenne den gjeldende begivenheten, eller begivenheten ellers var alminnelig kjent. Hvis kunden ikke kan avbestille gebyrfritt i henhold til beskrivelsen ovenfor, gjelder de vanlige avbestillingsreglene, jf. avsnitt 7.2.1. 

For rundreiser gjelder det at kunden har rett til å avbestille den delen av pakkereisen som foregår i det frarådede området. Hvis denne delen av pakkereisen utgjør en vesentlig del av pakkereisen, har kunden imidlertid rett til helt å avbestille reisen.

7.2.3 Tidspunkt for tilbakebetaling og beregning av avbestillingsgebyr

Tilbakebetaling av beløp etter punkt 7.2.1 og 7.2.2 skal skje senest 14 dager etter kundens avbestilling av pakkereisen, og også beregning av gebyret ved individuell avbestilling beregnes senest på dette tidspunktet, i forhold til muligheten for gjensalg av de avbestilte reiseytelsene.

7.3 Check Point Travels oppsigelse

7.3.1 Oppsigelse på grunn av manglende tilslutning

Hvis gjennomføring av reisen beror på en bestemt minimumstilslutning, vil dette framgå av Check Point Travels tilbudsmateriale eller annet sted i avtalegrunnlaget. Det vil også framgå hvor stort antall deltagere det minimum må være eller en laveste belegningsprosent før reisen gjennomføres, i tillegg til det seneste tidspunktet før reisens start, dette antallet skal være oppnådd.

Hvis det nødvendige antall deltakere ikke oppnås før det gitte tidspunktet, kan Check Point Travel ansvarsfritt si opp avtalen om pakkereisen. Check Point Travel underretter kunden om oppsigelsen av avtalen før den oppførte fristen, men ikke senere enn 20 dager før pakkereisens start, hvis reisens varighet er over 6 dager. 7 dager før pakkereisens start, hvis reisens varighet er mellom 2 og 6 dager, eller 48 timer før pakkereisens start, hvis reisens varighet er under to dager.

7.3.2 Oppsigelse på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter

Check Point Travel kan dessuten ansvarsfritt si opp avtalen om en pakkereise, hvis Check Point Travel er forhindret i å oppfylle avtalen på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter, og Check Point Travel underretter kunden om oppsigelsen av avtalen uten unødig forsinkelse og før pakkereisens start.

Kunden får i de nevnte oppsigelsessituasjonene de beløpene som er innbetalt for reisen refundert senest 14 dager etter oppsigelsen, og kunden har ikke krav på erstatning.

8. Mangler og reklamasjon

Konstateres det en mangel etter reisens start - underveis eller på reisemålet - skal kunden straks reklamere over mangelen til Check Point Travel, eventuelt til Check Point Travels representant på reisemålet eller til den underleverandøren, som mangelen angår. Hvis Check Point Travels representant eller underleverandør ikke kan eller vil avhjelpe problemet eller etter kundens oppfattelse ikke avhjelper tilfredsstillende, må kunden straks reklamere direkte overfor Check Point Travel. Det kan skje på epost-adressen kundeservice@checkpointtravel.no på telefon +45 86 13 77 44 eller på vår nødtelefon +45 69 13 31 11.

Kunden skal forsikre seg om at reklamasjonen blir mottatt av Check Point Travels medarbeidere og/eller underleverandører på stedet i skriftlig form. I tillegg bør kunden sørge for å få en kvittering for reklamasjonen. Unnlater kunden å reklamere som beskrevet ovenfor, vil det ha konsekvenser for kundens rett til senere å vise til mangelen og å oppnå en eventuell kompensasjon.

9. Begrensninger i Check Point Travels erstatningsansvar

Luftfartsselskapene har det direkte ansvar for korrekt gjennomføring av transporten etter Warszawa- og Montreal-konvensjonene, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 og Luftfartsloven.
Check Point Travel begrenser sitt ansvar til de på enhver tid gjeldende beløpsgrenser som framgår av Warszawa- og Montreal-konvensjonene (luft-transport), Aten-konvensjonen og EU forordning 392/2009 (transport til sjøs) og COTIF-konvensjonen og EU forordning 1371/2007 (transport via jernbane). 
Check Point Travels erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløpet som gjelder for de transportørene som har det direkte ansvaret for transporten.

Gjeldende SDR-kurs (XDR) kan finnes på www.norges-bank.no.

Begrensningene på den maksimale erstatningen etter Warszawa- og Montreal-konvensjonene er satt til:
• Ved passasjerers død eller skade: 113.100 SDR – hvis luftfartsselskapet kan bevise at de ikke har handlet uaktsomt eller opptrådd ukorrekt, eller hvis hendelsen skyldes tredjeparts uaktsomme eller ukorrekte oppførsel.
• Ved skader som skyldes forsinkelse av persontransport: 4.694 SDR
• Ved ødeleggelse, tap, skader eller forsinkelse av bagasje: 1.131 SDR

Begrensningene på den maksimale erstatningen etter Aten-konvensjonen og EU Forordning 392/2009 er satt til:
• Ved passasjerers død eller skade: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt etter skadens årsak og transportørens beviste skyld
• Ved ødeleggelse, tap eller skade av håndbagasje: 2.250 SDR
• Ved ødeleggelse, tap eller skade av kjøretøy, inkludert bagasje i eller på kjøretøyet: 12.700 SDR – transportøren er bare ansvarlig for skade forvoldt på grunn av feil fra dennes side
• Ved ødeleggelse, tap eller skade av annen bagasje enn håndbagasje og kjøretøy: 3.375 SDR
• Såkalte ”verdigjenstander” erstattes ikke etter reglene.

Begrensningene på den maksimale erstatningen etter COTIF-konvensjonen og EU forordning 1371/2007 er satt til:
• Ved passasjerers død og skade: 175.000 SDR
• Ved tap av eller skade på gjenstander: 1.400 SDR
• Ved helt eller delvis tap av et kjøretøy: 8.000 SDR
• Ved skade på gjenstander etterlatt i kjøretøyet: 1.400 SDR – transportøren er bare ansvarlig for skade forvoldt på grunn av feil fra dennes side

10. Reklamasjoner etter reisens slutt

Krav om erstatning, forholdsmessig avslag i reisens pris (kompensasjon) eller ulempe-godtgjørelse - som følge av mangler som det har blitt reklamert korrekt for, og som ikke har blitt avhjulpet av Check Point Travel - skal innen rimelig tid etter reisens slutt framstilles overfor Check Point Travel. I motsatt fall mister kunden retten til å gjøre krav gjeldende mot Check Point Travel. Kunden kan sende reklamasjonen til kundeservice@checkpointtravel.no

11. Adgang til motregning ved utbetaling av erstatning og/eller kompensasjon

Kunden skal, ved framstillingen av reklamasjonen til Check Point Travel, opplyse om kunden også har søkt om erstatning eller kompensasjon fra transportøren på grunnlag av EU-forordninger om passasjer-rettigheter og erstatningsansvar ved transport av passasjerer og etter de internasjonale konvensjonene som også regulerer dette forholdet.

Hvis kunden har mottatt erstatning og/eller kompensasjon fra transportøren, har Check Point Travel rett til å motregne erstatningen og/eller kompensasjonen etter lov om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer i den erstatningen og/eller kompensasjonen som kunden har mottatt fra transportøren.

12. Rettskretser og lover

Kan det ikke oppnås enighet om et erstatningskrav og/eller –beløp mv. ved klage til Check Point Travel eller formidleren, kan kunden rette klagen til Pakkereisenemda, Øvre Slottsgate 18, 0157 Oslo. Ytterligere informasjon finnes på nemdas nettsted: https://reiselivsforum.no/web/home/

Check Point Travel er, på grunn av medlemskapet i Danmarks Rejsebureau Forening, forpliktet til å oppfylle kjennelser fra Pakkereisenemda, medmindre foreningens styre gir dispensasjon fra dette kravet, fordi kjennelsen ønskes fremlagt for en domstol, jf. foreningens vedtekter.

Alle tvister og uoverensstemmelser som måtte oppstå eller utgå fra en gitt avtales tilblivelse og/eller oppfyllelse, og som ikke kan løses mellom partene alene eller ved Pakkereisenemda, skal, hvis partene ønsker det, saken fremlegges ved de norske domstoler til endelig avgjørelse, og vil være underlagt norsk lov, medmindre annet følger av Rfor. 1215/2012 samt Rom-konvensjonen av 1980.

13. Medlem av Reisegarantifondet

Check Point Travel er medlem av Reisegarantifondet, som stiller garanti for refusjon av kundens betalinger i tilfelle konkurs. Reisegarantifondet, Skansegata 13, 4006 Stavanger. Telefon: 51 85 99 40. E-post: firmapost@rgf.no.

Revidert av Check Point Travel 20. juni 2019